ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), gebaseerd op de doelstellingen die op deze pagina worden verwoord.

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Oranjehotel zijn verwoord in de statuten:
a. Oprichting, beheer en onderhoud van het Monument Oranjehotel.
b. Het toegankelijk maken en houden van het Monument voor het publiek.
c. Andere activiteiten van dezelfde aard als onder a. en b. genoemd, in de ruimste zin des woords.

Bestuursverslag 2015

  1. Algemene informatie

De Stichting Oranjehotel houdt kantoor te Linschoten (3461 GE) aan de Heulestein 18, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41153526 en heeft fiscaal nummer 816741517. De stichting is door de Belastingdienst op  1 januari 2015 de ANBI-status verleend.

De Stichting Oranjehotel heeft als doel: a. “het onderhoud van het door het Comité “Oranjehotel” gestichte monument; b. de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken; c. andere activiteiten van dezelfde aard als de onder a en b van dit artikel genoemde doelstellingen, een en ander in de ruimste zin des woords”. Meer in het bijzonder stelt de Stichting Oranjehotel zich ten doel het Oranjehotel, dat nog steeds onderdeel uitmaakt van de Penitentiaire Inrichting Scheveningen, in te richten als zelfstandig Herinneringscentrum, dat toegankelijk is voor het publiek. Daarmee wil de Stichting Oranjehotel een breed publiek laten kennis nemen van wat in de Tweede Wereldoorlog  en in het bijzonder op deze plaats is gebeurd, de betekenis van verzet, terreur en rechteloosheid duidelijk maken en belangrijke verhalen en lessen verbonden aan de Tweede Wereldoorlog vormgeven en doorgeven.

In 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Drs. E.J.M. Mulock Houwer- Bunnik, voorzitter
Prof. Dr.Ir. J. Sietsma, vice voorzitter
G.T. Vinkenburg-Bos, secretaris
Drs. H. van der Meulen, penningmeester
G.H. Akkerman- Nieuwstraten
J.H. Janssen, lid
Prof. Dr. H. M. Kappelle, lid (vanaf 1-10-2015)
Drs. H de Vries, lid (tot 31-12-2015)
Drs. E.H. Wellenstein, lid
Drs. K van Wijk, lid (tot 1-10-2015)

Per 1 januari 2016 is mr. E.J. Daalder als lid tot het bestuur toegetreden.

  1. Financiële positie

De financieel jaarverslag 2015 is in te zien via deze link.

  1. Activiteiten in 2015

 Het grootste deel van de activiteiten in 2015 is gericht geweest op de verwerving van fondsen voor de realisering van het Herinneringscentrum. Daartoe dienden zowel voldoende middelen voor de investeringsbegroting als voor de exploitatiebegroting te worden geworven.

Wat betreft de investeringsbegroting hebben de activiteiten van het bestuur ertoe geleid dat de financiering daarvan nagenoeg rond is.  In januari 2015 ontving het bestuur de formele bevestiging van een bedrag van € 4.250.000 van het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Later in het jaar bevestigde het vfonds de toekenning van een bedrag van € 1.000.000. Deze werd gevolgd door toezeggingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Aegon, Dioraphte en van een aantal andere fondsen. Tijdens een bezoek  van het College van B en W van Den Haag aan het Oranjehotel in november werd een bedrag van € 750.000 toegezegd, gevolgd door een formele bevestiging eind december. Daarnaast zegde de provincie Zuid Holland op 16 december 2015 een bedrag van € 573.000 toe.

Veel van de inzet van het bestuur is gericht geweest op het ook rondkrijgen van de exploitatiebegroting. In december 2015 werden structurele toezeggingen ontvangen van de gemeente Den Haag en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, respectievelijk van € 100.000 en € 102.000 vanaf het begin van de exploitatie (2018). Daarmee resteert jaarlijks een bedrag van circa € 74.000 dat door de stichting zelf zal moeten worden opgebracht.

Ten behoeve van de positionering van het Herinneringscentrum in de stad Den Haag is samenwerking gezocht met andere Haagse Instellingen op het gebied van Vrede en Recht.

Een belangrijk resultaat was het feit dat de stichting in december 2015 een Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het Museon en het Haags Historisch Museum. Deze overeenkomst strekt ertoe dat beide musea hun ervaring en expertise inbrengen en dat de stichting tegen kostprijs gebruik kan maken van bepaalde diensten van deze musea waar het de bedrijfsvoering betreft. Tot de opening van het Herinneringscentrum zullen de directeuren van beide organisaties als waarnemer de bestuursvergadering bijwonen; nadien krijgen zij een plaats in het bestuur.

Door de bouwcommissie van de stichting (bestaande uit de bestuursleden Wellenstein, Sietsma, Janssen en externe architect M. Homan) is intensief overleg gevoerd. Dat heeft geresulteerd in een Programma van eisen, een aangepast Schetsontwerp voor het Herinneringscentrum (een groter terrein en verplaatsing van het Informatiecentrum), een opzet voor de samenstelling en functie-eisen van een Bouwteam en een concept Samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Stichting Oranjehotel, die op 6 april 2016 is getekend.

Het eerder vermelde positieve resultaat van de fondsenwerving ten behoeve van de investeringsbegroting, de toezeggingen voor de bijdragen aan de exploitatiebegroting vanaf 2018, de Samenwerkingsovereenkomst met Museon en het Haags Historisch Museum en de overeenstemming over de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen waren bepalend voor het besluit van de stichting om te starten met de realisering van het Herinneringscentrum Oranjehotel.

In mei 2015 is door middel van een overeenkomst met het NIOD  een opdracht gegeven voor een door dr. Bas von Benda Beckmann te schrijven Geschiedschrijving van het Oranjehotel.  Dr. Von Benda Beckmann is in februari 2015 met zijn werkzaamheden gestart. Het project voorziet in een maatschappelijke klankbordgroep, bestaande uit bestuurslid Jilt Sietsma, Koen van Wijk en Paul Kalma. De klankbordgroep heeft haar vertrouwen uitgesproken in de inhoud en voortgang van het project. Op een publieke oproep van het NIOD om materiaal te leveren werd ruim gehoor gegeven. De verdere financiering van dit project is een onderwerp van zorg voor het bestuur. Grote inspanningen ten spijt is het bestuur er vooralsnog niet in geslaagd voldoende financiering te verwerven, zodat de inzet in 2016 daarop zal zijn gericht.

Samen met het NIOD, het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en de Oorlogsgravenstichting is een begin gemaakt met het project Database. Dat project voorziet in het verzamelen en digitaal verwerken van archieven van het Oranjehotel, NRK en het NIOD over gevangenen van het Oranjehotel.

Op 26 september 2015 vond de jaarlijkse Herdenking plaats. In aanwezigheid van meer dan 400 genodigden sprak Mr. G.M.J. Corstens, oud-President van de Hoge Raad der Nederlanden een herdenkingsrede uit. Deze werd omlijst met muzikale begeleiding door de politiekapel Haaglanden én een bijzonder programmaonderdeel : twee aktes uit het herontdekte toneelstuk het Oranjehotel van oud-gevangene Eduard Veterman, door acteurs van de toneelgroep De Appel.

Tot de opening van het Herinneringscentrum is bezoek aan het Oranjehotel alleen na aanmelding  eenmaal per maand mogelijk, maar op speciaal verzoek voor sommige groepen ook op andere momenten. De belangstelling voor bezoek aan het Oranjehotel (ook buitenlandse groepen) is opnieuw groot gebleken. Dat vergde veel organisatie. Tijdens de manifestatie Haagse  Vrijheidsweken in Den Haag (eind april – begin mei) werd veel bezoek ontvangen. Een belangrijk winstpunt was het beschikbaar komen van een betere bezoekersruimte. Op basis van het ontwerp en de inzet van de kunstenares Tanja Engelberts en met behulp  van ”klussers” uit eigen geledingen én onze P.I. medewerker Rob Folkers, kon op 5 mei 2015 een goed ingerichte bezoekersruimte feestelijk worden geopend . Voorts is een verbeterde versie gemaakt van de powerpoint presentatie voor de bezoekers.

Een novum was de  Nieuwjaarswens voor 2015 aan achterban en netwerk. Dat viel in goede aarde. Het bestuur nam intensief deel aan het overleg van Haagse instellingen op het gebied van Vrede en Recht.  Ook waren er weer interviews, artikelen en filmopnames in en over het Oranjehotel. Een mooie stap vooruit was het binnenhalen van de status van culturele ANBI. Voor het eerst leende  de stichting enkele objecten en een van de “Doodenboeken” uit aan het Haags Historisch Museum voor de tentoonstelling “Held achter tralies” in de Gevangenpoort in Den Haag.

  1. Toekomst

Naast voortzetting van de bestaande activiteiten, meer in het bijzonder het ontvangen en organiseren van bezoek aan het Oranjehotel, voorlichting over het Oranjehotel en de organisatie van de jaarlijkse Herdenking, zal veel van de inzet van het bestuur zijn gericht op de realisering van het Herinneringscentrum. Dit betekent meer in het bijzonder:

  • De start en begeleiding van het bouwproject
  • Besluitvorming over het ontwerp voor de inrichting van het Herinneringscentrum
  • Verwerving van verdere middelen voor de NIOD-studie (target € 200.000)
  • Verwerving laatste noodzakelijke middelen voor de Investeringsbegroting (target € 500.000)

Andere speerpunten van het beleid zijn de intensivering van de externe contacten, de stroomlijning en verbetering van de communicatie (onder meer door instelling van een commissie communicatie), het uitbreiden en organiseren van de kring van vrijwilligers en het ontwikkelen  van een vereniging van donateurs/vrienden.

Contactgegevens

mevr. G.T. Vinkenburg – Bos, secretaris                drs. H. van der Meulen, penningmeester
Heulestein 18                                                             Fideliolaan 98
3461 GE  Linschoten                                                1183 PP  Amstelveen
0348 – 460272                                                          020 – 6452705
info@oranjehotel.org                                                 penningmeester@oranjehotel.org

Fiscaal nummer/RSIN: 8167 41 517