Stichting Oranjehotel / ANBI gegevens

De Stichting Oranjehotel heeft als doel:

a. "het onderhoud van het door het Comité "Oranjehotel" gestichte monument;
b. de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken;
c. andere activiteiten van dezelfde aard als de onder a en b van dit artikel genoemde doelstellingen, een en ander in de ruimste zin des woords”.

In het bijzonder stelt de Stichting Oranjehotel zich ten doel het Oranjehotel in te richten als zelfstandig Herinneringscentrum, dat toegankelijk is voor het publiek. Daarmee wil de Stichting Oranjehotel een breed publiek laten kennis nemen van wat in de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder op deze plaats is gebeurd, de betekenis van verzet, terreur en rechteloosheid duidelijk maken en belangrijke verhalen en lessen verbonden aan de Tweede Wereldoorlog vormgeven en doorgeven.

Bestuur:
Drs. E.J.M. Mulock Houwer- Bunnik, voorzitter
Drs. E.H. Wellenstein, vicevoorzitter
G.T. Vinkenburg-Bos, secretaris
Ir. N.A. van Amstel, penningmeester
Prof. Dr. Ir. J. Sietsma, lid
G.H. Akkerman- Nieuwstraten, lid 
Prof. mr. H. M. Kappelle, lid

Bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.
De personeelsorganisatie ontvangt een salaris conform de functie-indeling en salarisschalen van de Museum CAO.

Secretariaat:
Mevr. G.T. Vinkenburg - Bos
Heulestein 18

3461 GE Linschoten
Telefoon 0348 460272
secretaris@oranjehotel.org

Penningmeester:
Ir. N.A. van Amstel
penningmeester@oranjehotel.org
 

De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Bankrekening: NL80 RABO 0182 472 493
Fiscaal nummer/RSIN: 8167 41 517