Stichting Beschermers Oranjehotel / ANBI Gegevens

De Stichting Beschermers van het Oranjehotel ondersteunt de Stichting Oranjehotel met name op financieel gebied en garandeert dat nieuwe activiteiten, ook na de openstelling van het Herinneringscentrum, gerealiseerd kunnen worden. 

De doelstelling van Stichting Beschermers:
“het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van) Stichting Oranjehotel welke onder meer inhoudt: het onderhoud van het door het Comité “Oranjehotel” gestichte monument, waaronder het Herinneringscentrum Oranjehotel, de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken en het vertellen en levend houden van het verhaal van het “Oranjehotel” , en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin de woords”.

Wie vormt het bestuur?
Heleen van Ketwich Verschuur (directeur AmstelveenSport), voorzitter
Herman Kappelle (bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht VU Amsterdam), secretaris
Otto van der Harst (directeur Stichting Reclame Code), penningmeester
Michiel van de Graaff, bestuurslid
Wessel de Jong (verslaggever NOS Journaal), bestuurslid
Ab van der Touw (voormalig CEO Siemens Nederland), bestuurslid

Secretariaat:
Dhr. H. Kappelle, secretaris
Laan van Leeuwesteijn 25
2271 HH  Voorburg

Penningmeester:
Dhr. O. van der Harst, penningmeester

Bankrekening en RSIN:

Stichting Beschermers Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.

IBAN: NL64 INGB0008620713 t.n.v. Stichting Beschermers Oranjehotel
Fiscaal nummer/RSIN: 858706568