Stichting NMOranjehotel / ANBI gegevens

Het doel van Stichting NM Oranjehotel is het behouden en beheren van het monument Oranjehotel alsmede het beheren en exploiteren van het Herinneringscentrum Nationaal Monument Oranjehotel.

Het herinneringscentrum heeft als doel:
a) Het door het verwerven, beheren, conserveren, presenteren en toegankelijk maken van een collectie en levendig houden van de herinnering aan hen die in de Tweede Wereldoorlog tot het daadwerkelijk verzet hebben bijgedragen of uit hoofde van hun levens- of wereldbeschouwing of ras slachtoffer van de bezetter zijn geweest en daardoor opgesloten zijn geweest in de door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog geexploiteerde "Polizeigefangnis" aan de Van Alkemadelaan te 's-Gravenhage, hierna te noemen 'Oranjehotel'.
b) het verschaffen en overdragen van kennis over het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in een ruime historische context, in het bijzonder in de context van het Oranjehotel.
c) het verschaffen en overdragen van kennis over actuele tijdsverschijnselen die overeenkomsten of raakpunten hebben met de geschiedenis van de bezetting en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder met het Oranjehotel.
d) het door middel van educatie uitdragen van het belang van de democratische rechtsstaat.

Bestuur:

Joost Poort, voorzitter (communicatie en commerciele zaken)
Hans Buurman, penningmeester
Niels van Amstel, lid (beheer en onderhoud)
Kirstin Poot, lid (fondsenwerving en sponsoring, niet op de foto)
Ilse Raaijmakers, lid (herdenken en educatie)

Bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Op grond van artikel 5.5. van de statuten wordt een bestuurslid benoemd voor maximaal vier jaar en is eenmaal aansluitend herbenoembaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur, mits met algemene stemmen, besluiten om, teneinde continuïteit in het bestuur te waarborgen, een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen. Dergelijke omstandigheden hebben zich nog niet voorgedaan, zodat geen sprake is van bestuursleden die langer zitten dan de reguliere statutaire zittingsduur.

De personeelsorganisatie ontvangt een salaris conform de functie-indeling en salarisschalen van de Museum CAO.

Secretariaat:
Stichting Nationaal Monument Oranjehotel
Van Alkemadelaan 1258
2597 BP  DEN HAAG
info@oranjehotel.org

Penningmeester:
penningmeester@oranjehotel.org
 

Stichting Nationaal Monument Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Bankrekening: NL80 RABO 0182 472 493
Fiscaal nummer/RSIN: 8167 41 517