ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.

De Stichting Oranjehotel staat voor het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel op de lange termijn. Het is uit historisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk dit Monument van nationaal belang, waar duizenden verzetsmensen uit het hele land gevangen gezeten hebben tijdens de Duitse bezetting, te behouden voor de toekomstige generaties en zijn betekenis als symbool voor Vrede en Recht uit te dragen.


NIEUWS

Uitvoering van Psalm 43 door het Nederlands Concert Mannenkoor

Psalm 43 werd op 13 maart 1941 gezongen door 15 Geuzen en 3 Februaristakers die vanuit de dodencellen van het Oranjehotel naar de Waalsdorpervlakte werden gebracht, waar ze gefusilleerd werden. Het Nederlands Concert Mannenkoor bracht dit lied op indrukwekkende wijze ten gehore tijdens een benefietconcert voor het Oranjehotel op 27 september 2014 en maakte een video waarin dit lied gezongen wordt. De video is te zien via deze link. Na de inleidende tekst begint de muziek bij 1:25 minuut.

Reportage Omroep West, 29 april 2016

Op 29 april 2016 zond Omroep West een reportage en interview over het Oranjehotel uit. Deze reportage is te zien via deze link.

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

Doodencel 601 is open voor publiek op de laatste woensdag van iedere maand tussen 14:00 en 16:00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf. De eerstkomende gelegenheid voor een bezoek aan Doodencel 601 is na de zomeronderbreking, op woensdag 28 september. U kunt zich aanmelden door uiterlijk vier dagen eerder een mail te sturen aan info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in  voorkomende gevallen uw begrip.

IMG_0051    IMG_0091
Groep 8 van de Annie MG Schmidtschool in Den Haag bezocht op 25 juni 2014 het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte

Wij maken u er attent op dat de bezoeken aan het Oranjehotel in principe in het Nederlands verlopen, maar op aanvraag zijn ontvangsten in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Russisch mogelijk. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via info@oranjehotel.org.

Een eerdere bezoeker publiceerde foto’s gemaakt tijdens het bezoek op PhotoImpressions.nl.

Toekomst en donaties

De toekomst van het Monument Oranjehotel wordt in het komende jaar bepaald. Voor de realisering van het Herinneringscentrum Oranjehotel is ongeveer 3,3 miljoen euro nodig. In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting Oranjehotel daarvan ongeveer 2 miljoen euro bijeen gebracht, o.a. via recente donaties van Aegon en het Comité 4 en 5 mei. Er is dus nog een aanzienlijke inspanning nodig. U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Herinneringscentrum Oranjehotel te storten op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op de pagina’s Toekomst en Donaties.

YouTube-film over het Oranjehotel

Een korte film over het Oranjehotel, gemaakt door Flamingo Productions, is te vinden op YouTube.

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vindt in 2016 plaats op zaterdag 1 oktober. De spreker zal dr. Jolande Withuis zijn, historica, onderzoekster bij het NIOD.

Indien u de plechtigheid wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@oranjehotel.org. Deelname aan de herdenking is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Een impressie van een eerdere herdenking is te vinden onder deze link.

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.

 


 

MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder

 


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder