ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.

De Stichting Oranjehotel staat voor het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel op de lange termijn. Het is uit historisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk dit Monument van nationaal belang, waar duizenden verzetsmensen uit het hele land gevangen gezeten hebben tijdens de Duitse bezetting, te behouden voor de toekomstige generaties en zijn betekenis als symbool voor Vrede en Recht uit te dragen.


Herdenking 2017

De jaarlijkse herdenking vindt plaats op 30 september 2017. De herdenking kan dit jaar niet in het Oranjehotel zelf plaatsvinden in verband met de bouwactiviteiten. Dankzij de gastvrijheid van het Internationaal Strafhof in Den Haag maken wij gebruik van het gebouw dat gevestigd is aan de Oude Waalsdorperweg 10 en grenst aan de Waalsdorpervlakte. Toegangskaarten vraagt u aan door een e-mail te sturen naar info@oranjehotel.org. Naam en voorletter(s) moeten exact overeenkomen met de vermelding op de te tonen legitimatiebewijzen. Reageren kan tot uiterlijk 1 september 2017. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bestaat de kans dat de herdenking gevolgd wordt via een videoverbinding in een aangrenzende zaal. Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Medio september worden de op naam gestelde toegangskaarten en routebeschrijving toegestuurd.

De Herdenking
10.00 uur toegang tot het gebouw via veiligheidspoortjes
10.40 uur wordt u verzocht uw plaats te hebben ingenomen
10.45 uur aanvang herdenking.
Mr. A.M.M.Orie, rechter bij het Joegoslavië Tribunaal, spreekt de herdenkingsrede uit.

Kranslegging
Aansluitend aan de herdenkingsplechtigheid begeeft een kleine delegatie zich naar het monument op de Waalsdorpervlakte om de krans van de Stichting Oranjehotel te leggen. Organisaties die een krans of bloemstuk leggen verzoeken wij om dit bij de aanmelding aan te geven. Om organisatorische redenen wordt uw krans/bloemstuk al eerder gelegd op de Waalsdorpervlakte. U kunt deze (laten) bezorgen op 30 september tussen 9.00 en 9.30 uur op de Oude Waalsdorperweg (2597 AK ongenummerd). Het parkeerterrein van de schietvereniging voorbij rijden tot aan de ‘paal’ bij de ingang naar het monument. Hier wordt uw krans/bloemstuk aangenomen.

Ontmoeting
Na afloop van de herdenkingsplechtigheid bent u van harte welkom om elkaar onder het genot van koffie en een broodje te ontmoeten in het restaurant van het Internationaal Strafhof. Bezoek Waalsdorpervlakte Na de herdenking of ontmoeting kunt u het monument op de Waalsdorpervlakte bezoeken. Vanaf 12.30 uur rijden er pendelbusjes tussen het Internationaal Strafhof en het monument op de Waalsdorpervlakte. Dit bezoek is mogelijk door de medewerking van de leden van het Erepeloton Waalsdorp en het Internationaal Strafhof. Als u het gebouw hebt verlaten kunt u niet terugkeren voor de ontmoeting.

Gereserveerde plaatsen
Oud-gevangenen van het Oranjehotel, hun weduwen of weduwnaars, eventueel vergezeld van maximaal één begeleider kunnen bij de aanmelding aangeven of zij gebruik willen maken van een gereserveerde plaats in het voorste gedeelte van de zaal. Uw toegangskaart krijgt dan een sticker.

Financiële bijdrage
In verband met de vele onkosten die aan het werk van de Stichting zijn verbonden verzoeken wij u om een vrijwillige financiële bijdrage. Als richtlijn adviseren wij een bedrag van € 25. U kunt een bedrag overmaken op: NL67 INGB 0000 089800 ten name van ‘Stichting Oranjehotel’ onder vermelding van ‘Herdenking’.

 

Actie niet weggooien

De actie Niet Weggooien, een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog thuis op zolder liggen te bewaren voor de toekomst. En waar kan dat beter dan in een museum? Meer informatie vind u op de website www.actienietweggooien.nl.

Nieuwsbrief

De eerste Oranjehotel nieuwsbrief is verschenen. Lees hem door te klikken op deze link.

 

NIEUWS

In verband met de verbouwing van de gevangenis tot herinneringscentrum is het niet meer mogelijk de Doodencel te bezoeken. We streven er naar om het herinneringscentrum eind 2018 te openen.

Stichting Oranjehotel krijgt groot bedrag van Nationale Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij ontving het vfonds een bijdrage van een miljoen euro voor de Stichting Oranjehotel ter realisatie van het Herinneringscentrum Oranjehotel.

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij krijgt het vfonds al jarenlang de kans maatschappelijk belangrijke projecten te ondersteunen op het gebied van vrede, democratie, veiligheid en rechtsstaat.

Het Project Herinneringscentrum Oranjehotel, met als kern de tot monument geworden Scheveningse gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog met de authentiek bewaard gebleven Doodencel 601 kan door deze genereuze gift nu werkelijk gerealiseerd worden.

Voorzitter Dineke Mulock Houwer: “Wij zijn ontzettend blij met deze geweldige steun van de Nationale Postcode Loterij en het vfonds. Het is een enorme klus om de financiën voor het Herinneringscentrum bij elkaar te krijgen. Dankzij een groot aantal bijdragen van overheden en sponsoren is een groot deel van de financiering rond zodat we begin 2016 konden besluiten om te starten. Een aantal onderdelen van het plan zouden we echter niet kunnen realiseren. Dankzij deze financiële bijdrage kunnen we nu echt verder en we zullen nu meer cellengangen en cellen kunnen behouden en het informatiecentrum van betere, modernere communicatie- en educatiemiddelen kunnen voorzien.”

De voorbereiding voor de bouw is inmiddels gestart. In de loop van dit jaar beginnen de daadwerkelijke bouwactiviteiten. De opening van het Herinneringscentrum is voorzien eind 2018.

Gedenkboek

Het Gedenkboek van het Oranjehotel van E.P. Weber is herdrukt en verkrijgbaar https://www.bol.com/nl/p/gedenkboek-van-het-oranjehotel/1001004005113464/. De derde druk (2016) is een herzien druk van de tweede (1947).

Toekomst en donaties

Het Herinneringscentrum Oranjehotel zal in de komende jaren gerealiseerd worden. Daarvoor is echter nog steeds financiële steun nodig. Indien u bereid bent bij te dragen kunt u uw donatie voor het Herinneringscentrum Oranjehotel te storten op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op de pagina’s Toekomst en Donaties.

Uitvoering van Psalm 43 door het Nederlands Concert Mannenkoor

Psalm 43 werd op 13 maart 1941 gezongen door 15 Geuzen en 3 Februaristakers die vanuit de dodencellen van het Oranjehotel naar de Waalsdorpervlakte werden gebracht, waar ze gefusilleerd werden. Het Nederlands Concert Mannenkoor bracht dit lied op indrukwekkende wijze ten gehore tijdens een benefietconcert voor het Oranjehotel op 27 september 2014 en maakte een video waarin dit lied gezongen wordt. De video is te zien via deze link. Na de inleidende tekst begint de muziek bij 1:25 minuut.

YouTube-film over het Oranjehotel

Een korte film over het Oranjehotel, gemaakt door Flamingo Productions, is te vinden op YouTube.

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vond in 2016 plaats op zaterdag 1 oktober. De spreker was dr. Jolande Withuis, historica, onderzoekster bij het NIOD.

 

Foto’s van de herdenking en de tekst van de herdenkingsrede staan op deze website bij “herdenking”.

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.

 


 

MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder

 


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder